NL – ALGEMENE VOORWAARDEN – Win Weeks – SPEELHALLEN

Artikel 1 – organisator

Dit reglement is van toepassing op de actie “Win Weeks” georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon.

Artikel 2 – looptijd

De actie loopt vanaf 25/01/2020 (00u01) t.e.m. 22/02/2020 (23u59).

Artikel 3 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt van Napoleon speelhallen met uitzondering van personen in artikel 3.3.

3.2. Iedere persoon dient rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 4 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties en uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 5 – verloop van de actie

Tijdens de actieperiode krijgt iedere bezoeker een deelnameformulier van de speelhalmedewerker (één formulier per bezoek en per dag). Het deelnemen aan de actie is volledig gratis. Op het deelnameformulier zal een wedstrijdvraag staan. De klant stopt zijn deelnameformulier – met wat zij denken wat het goede antwoord is- in één van de drie wedstrijdurnes. Elke week zal er één finale plaatsvinden. Aanwezigheid tijdens de finale is verplicht.

Scenario finale:

  • Er worden vier finalisten getrokken uit de wedstrijdurne met het juiste antwoord.
  • De vier finalisten spelen een spelletje vier op een rij tegen elkaar. Twee keer 2 tegen 2 en de winnaars van beide spelletjes spelen tegen elkaar de grote finale.
  • De winnaar mag aan het rad met prijzen draaien (om de prijs te bepalen) en zijn prijs in ontvangst nemen.

Artikel 6 – prijzen

6.1. In de deelnemende Napoleon speelhal staan vier prijzen: Green Egg, TV, GSM & een Laptop/ Surface.

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.napoleongames.be