NL ALGEMENE VOORWAARDEN – Tombola


Artikel 1 – organisator

Dit reglement is van toepassing op alle acties met een type tombola georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon. .

Artikel 2 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker van de Napoleon Games speelhallen  met uitzondering van personen in artikel 3.3

3.2. Iedere bezoeker/deelnemer dient uiteraard rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie en dit overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet op de Kansspelen.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 3 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 4 – verloop van de actie

Tijdens een tombola ontvangt de persoon een deelnameticket. Het deelnameticket is op naam en mag niet doorgegeven worden.

Op een omgeschreven moment in de communicatie van de actie zal een winnaar geloot worden. De winnaar wordt geloot door een ‘onschuldige hand’ door middel van het deelnameticket te trekken. Indien de winnaar niet  aanwezig is, vervalt het recht op de prijs van de winnaar. Aanwezigheid tijdens de tombolatrekking is verplicht.

Artikel 6 – prijzen

6.1. Omschreven in de actie

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op in de speelhal van Napoleon Games.