NL ALGEMENE VOORWAARDEN – Road To Glory – SPEELHALLEN


Artikel 1 – organisator

Dit reglement is van toepassing op de actie “Road To Glory” georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon.

Artikel 2 – looptijd

De actie loopt vanaf 01/03/2020 (00u01) t.e.m. 28/03/2020 (23u00).

Artikel 3 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt van Napoleon speelhallen met uitzondering van personen in artikel 3.3.

3.2. Iedere persoon dient rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 4 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties en uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 5 – verloop van de actie

5.1. Tijdens de actieperiode krijgt iedere bezoeker een deelnameformulier van de speelhalmedewerker (één formulier per bezoek en per dag). Het deelnemen aan de actie is volledig gratis.

Op het deelnameformulier zal een vraag staan. Het is de bedoeling dat de klanten het deelnameformulier – met wat zij denken wat het goede antwoord is – in één van de drie wedstrijdurnes deponeren.

Links op het deelnameformulier zie je de vraag voor de finale op 13 maart en rechts staat de vraag voor de finale op 28 maart. Let op: na de eerste finale (13 maart) moeten de wedstrijdurnes worden leeggemaakt en start de nieuwe vraag.

Scenario finalespel:

  • Er worden verschillende 5 finalisten getrokken uit de wedstrijdurne met het juiste antwoord.
  • Deze 5 mensen zullen een spel (ganzenbord) spelen tegen elkaar.
  • De winnaar van dit spel mag zijn prijs in ontvangst nemen.

De spelregels liggen op voorhand vast en kunnen worden ingekeken op aanvraag aan een medewerker.

5.2. Bij aanvang van de actieperiode zal een klant een stippenkaart ontvangen (per klant één stippenkaart). Met deze stippenkaart kan de klant zijn bezoeken aan een arcade belonen met Napoleon Coins (per dag één stempel). De te ontvangen Napoleon Coins worden op de kaart aangewezen. Bij een verloren kaart is Napoleon Casino Games niet verantwoordelijk.

Artikel 6 – prijzen

5.1. De prijs voor de eerste finale (13 maart) is een Tablet t.w.v. 272,00 euro. De prijs voor de tweede finale (28 maart) is een iPhone 11 t.w.v. 809,00 euro.

6.2. De vouchers zijn geldig vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, 00u en enkel geldig in de Napoleon Games Speelhallen.

6.3. Elke voucher bevat een unieke code die slechts 1 keer verzilverd kan worden.

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.napoleongames.be

Artikel 10 Online wedstrijdformulier

10.1. Het online wedstrijdformulier kan enkel worden ingevuld als de deelnemer 21 jaar of ouder is. Na het invullen van elke vraag zal een medewerker bij Napoleon Games een wanneer uitkiezen op basis van de ingevulde antwoorden.

10.2. Door je in te schrijven op een nieuwsbrief geef je toestemming om je mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden. Na iedere mail kan je je onderaan de mail uitschrijven.