ALGEMENE VOORWAARDEN – Double Your Luck

Artikel 1 – organisator

Dit reglement is van toepassing op de actie “Double Your Luck: Western” georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon.

Artikel 2 – looptijd

De actie loopt vanaf 01/12/2019 (00u01) t.e.m. 28/12/2019 (23u59).

Artikel 3 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker van de Napoleon speelhallen die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt met uitzondering van personen in artikel 3.3.

3.2. Iedere persoon dient rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 4 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties en uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 5 – verloop van de actie

Bezoekers die langskomen tijdens de actieperiode (Lees artikel 2) in een Napoleon speelhal ontvangen een wedstrijdformulier en één pakje per dag. Om deel te nemen aan de actie moet de klant een symbolische geldzak wegen met een gewicht (maximum 9 KG). Op het wedstrijdformulier moet de klant zijn gegevens invullen en vervolgens het formulier in de juiste urne deponeren.

De eerste finale zal plaatsvinden op zaterdag 14/12/2019. Tijdens de finales kan je prijzen in natura winnen. Er zullen drie winnaars worden getrokken uit de urne met het juiste antwoord. De medewerker bepaalt de werking & volgorde. Na de eerste finale zal een medewerker de wedstrijdformulieren verwijderen uit de urnes.

Vanaf zondag 15/12/2019 kunnen de eerste klanten terug deelnemen aan het tweede deel van de actie. De finale voor het tweede deel zal plaatsvinden op zaterdag 28/12/2019. De klanten moeten hierbij het nieuwe gewicht van de symbolische geldzak gokken. De regels zijn dezelfde als in het eerste deel.

Artikel 5.1 – waarvoor dienen de pakjes?

Via deze pakjes kan een klant volgende opties verkrijgen: 1.000 Napoleon Coins, 2.000 Napoleon Coins, een extra wedstrijdformulier (maximum 1 extra) of geen prijs/ volgende dag beter.

Artikel 6 – prijzen

6.1. De vouchers zijn geldig vanaf 1 december 2019 tot en met 31 december 2019, 00u en enkel geldig in de Napoleon Games Speelhallen. De prijzen in natura worden op voorhand bepaald door Napoleon Casino Games.

6.2. Elke voucher bevat een unieke code die slechts 1 keer verzilverd kan worden.

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.doubleyourluck.be