ALGEMENE VOORWAARDEN – GRAB & WIN 

Artikel 1 – organisator

Dit reglement is van toepassing op de actie “GRAB & WIN” georganiseerd door Napoleon Games NV en al haar dochtervennootschappen, hierna ook genoemd als Napoleon.

Artikel 2 – looptijd

De actie loopt vanaf 01/10/2018 t.e.m. 31/10/2018 en gaat door op elke zaterdag van oktober van 18u00 tot en met 24u00.

Artikel 3 – deelname

3.1. De actie staat open voor iedere bezoeker van de Napoleon Games speelhallen  met uitzondering van personen in artikel 3.3

3.2. Iedere bezoeker/deelnemer dient uiteraard rechtsgeldig geregistreerd te zijn in de betreffende speelhal om deel te mogen nemen aan de actie en dit overeenkomstig de bepalingen voorzien in de Wet op de Kansspelen.

3.3. Deelname is uitgesloten (a) voor het personeel van Napoleon, alsook de respectievelijke familieleden van deze personeelsleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

Artikel 4 – aanvaarding van de algemene voorwaarden

4.1. Deelname aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisator. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Napoleon zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties uit te sluiten.

4.2. Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

4.3. Door deel te nemen aan de actie, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.

Artikel 5 – verloop van de actie

Vanaf 01/02/2019 t.e.m. 31/03/2019 tussen 10u00 en 24u00 krijgen bezoekers van de Napoleon Games Speelhallen de kans om deel te nemen aan de actie Grab & Win. Elke deelnemer mag een balletje uit de daarvoor voorziene grabbelton halen waarin een willekeurige prijs inzit. Per bezoek aan één van de Napoleon Games Speelhallen krijgt de klant 1 kans per dag om mee te spelen. De klant komt dus de speelhal binnen, registreert zich en mag vervolgens een balletje uit de grabbelton halen. Met hun balletje gaat de klant vervolgens naar de kassa om de prijs in het balletje te verzilveren.

Artikel 6 – prijzen

De hoofdprijs zit verstopt in een balletje in de grabbelton waarin 100 euro speelkrediet zit. Troostprijzen in de andere balletjes zijn 20 euro speelkrediet in de vorm van 20000 COINS.

Artikel 7 – schade aan derden

7.1. Napoleon, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de actie een beroep wordt gedaan, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van en deelname aan deze actie.

7.2 Napoleon behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend in geval van onvoorziene omstandigheden. Indien er een dergelijke wijziging doorgevoerd wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 8 – Privacy

8.1. Persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van Napoleon en enkel worden gebruikt voor marketingdoeleinden van Napoleon, waarmee iedere deelnemer zich akkoord verklaart.

8.2. Deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.

Artikel 9 aanvulling op algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van deze actie zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Napoleon en doen geen afbreuk aan deze voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op in de speelhal van Napoleon Games.